Niedostępność systemu Bankowości Elektronicznej NBP
spowodowana jest prowadzonymi pracami serwisowymi.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Help Deskiem.

Telefon: 0 801 111 000

E-mail: helpdesk@nbp.pl